Zadzwoń po bezpłatną poradę prawną

Dowiedz się o tym jak działamy, od strony prawa

W języku prawa ruch pojazdu to nie tylko jego faktyczne przemieszczanie, dlatego naprawiane są także szkody zaistniałe przy :

● wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
● bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
● podczas zatrzymania,
● postoju lub garażowania.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni – począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego. Czasem termin może być przedłużony jeśli w ciągu 30 dni zakład ubezpieczeń nie był w stanie ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania.

Począwszy od 01.01.2004r. obowiązuje zapis, ze odszkodowanie musi być wypłacone, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zakończyć postępowanie likwidacyjne w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Zgodnie z treścią nowych przepisów ubezpieczeniowych, Zakład ubezpieczeń powinien dopełnić wszelkich możliwych starań, aby rozpatrzyć roszczenia osoby poszkodowanej w terminie 30 dni od zgłoszenia.

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jak wiadomo jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny na zasadzie art. 445 K.C. reguluje i wymienia możliwości roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Rodzaje roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia:

Odszkodowanie jednorazowe( art. 444§ 1 K.C. ) związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku ( w tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany może zażądać z góry, lub po zakończonym leczeniu na podst. faktur lub rachunków w oryginale)


● koszty zakupów leków,
● koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji ( diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym )
● koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
● koszty konsultacji u wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu,
● koszty środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego,
● koszty związane z dodatkową opieką medyczną podczas leczenia ( opieka osób trzecich )
● koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
● koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
● koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu (koszty przeszkolenia zawodowego )
● koszty za leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniowa,Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu.

Sprawca szkody jest zobligowany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych wypadkiem oraz utraconych korzyści majątkowych ( odpowiednio udokumentowanych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, Umowy o pracę, kontrakty, itp.). Do zasadnego zgłoszenia roszczenia koniecznym jest udokumentowanie częściowej niezdolności do pracy oraz udokumentowany spadek dochodu. Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu posiada przede wszystkim charakter wyrównawczy i nie jest podstawą utrzymania bytowego poszkodowanego

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb ( art. 444§ 2 K.C. )

Poszkodowany na podstawie przepisów prawa może ubiegać się o krótkotrwałe naprawienie szkody w postaci renty na zwiększone potrzeby, jakimi są : opieka medyczna, sprzęt rehabilitacyjny ,amortyzacja tego sprzętu, niezbędne leki. Konieczną podstawą do ubiegania się i przyznania jest zaświadczenie lekarskie, które to odpowiednio precyzuje długość rehabilitacji oraz opiekę medyczną

Zadośćuczynienie ( art. 445 § 1 K.C.)

Zadośćuczynienie jest bardzo szczególną formą świadczenia, gdyż w odróżnieniu od odszkodowania , które to ma na celu naprawienie szkód materialnych i wymiernych, zapewnia pokrycie strat tzw. „ trudnych do określenia”- ból, cierpienie fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie nie ma schematycznego procesu przyznawania środków finansowych, gdyż ma na nie wpływ bardzo wiele czynników z życia poszkodowanego. Bierze się przede wszystkim pod uwagę: doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz dalsze konsekwencje wypadku w przyszłości.